Voor professionals


Trainers training

7-11-2020

Voor professionals die zelf graag de oudercursus willen geven.


Visie: ”Elk kind voelt zich, door minimaal 1 persoon, gehoord, gezien, begrepen en geliefd!“


Vanuit het werken met kinderen en hun ouders ontstond de behoefte om naast de individuele oudergesprekken ook een groepsondersteuning aan ouders aan te bieden. Een ondersteuning gericht op het stimuleren van het zelfvertrouwen en die opbouwend en versterkend werkt voor de band met het kind. De ouders worden zich meer bewust van bestaande interactiepatronen en krijgen handvaten om die, als ze dat willen, te veranderen..

Vanuit deze gedachte is “Ik ben benieuwd naar jou…” ontstaan.


Ben je goed geschoold op het gebied van kindertherapie en/of ouderbegeleiding, dan kun je er zo mee aan de slag.


De cursus map

De handleiding oudercursus biedt jou als trainer een uitgebreid, overzichtelijk en tot in de details uitgewerkt programma.


Het materiaal biedt naast de theorie een ondersteuning in de vorm van gedichten, rollenspellen en huiswerk opdrachten.

Er zit een apart gedeelde bij voor de ouders. Dit krijg je ook digitaal toegezonden, zodat je het kunt printen.

Het geheel zit in een ruime multomap.  Je kunt gemakkelijk bladen los maken en eventueel eigen bladen toevoegen.


Apart te bestellen is de PowerPoint presentatie, die voor jezelf een fijne steun vormt en voor de deelnemers een mooie visuele onderbouwing.


Wil je graag een extra steuntje, kom dan naar een trainers-training op 25 september 2021.

De trainers training duurt 1 dag waarin de 4 bijeenkomsten van de ouder-cursus behandeld worden.

Meld je nu aan: info@benieuwdnaarjou.com

Ook is het mogelijk om training op maat te krijgen.


Beschrijving van de methodiek

De methode is opgebouwd uit vier bijeenkomsten, die stap voor stap bouwen naar zicht op en verdieping in de ouder-kindrelatie.  Er worden handvatten gegeven om het contact met het kind te verstevigen.

Het is een compleet en afgerond programma, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de jij de werkbladen en/of oefeningen kiest die bij de hulpvragen van de ouders/verzorgers passen.


Moeder Sven: “Het waren bijzondere avonden. We hadden mooie gesprekken met elkaar. Ik vond het heel fijn te merken dat ik niet de enige ben, die hiermee worstelt. Een eye-opener vooral dat eigenlijk door relatief gemakkelijk toe te passen handvatten het contact zo veel meer verbetert. Ik heb echt het gevoel dat ik mijn kind nu beter ken, of zie eigenlijk…”


Sven: “Ik ben niet meer zo vaak boos. Ik kan beter vertellen wat er is nu. Ik wist eigenlijk niet dat ik dat kon. Er was alleen maar boosheid. Het is ook fijn om samen dingen te doen en te kletsen en zo…”


Therapeut: “Heel fijn contact met moeder. Ze heeft erg hard gewerkt aan haar eigen moeite om gevoelens te verwoorden. Zo mooi te zien dat Sven, die in het spel zijn frustraties kon uitspelen en meer ruimte en taal kreeg bij zijn gevoel te komen, dit te laten zien en verwoorden. Vooral ook dat er thuis een bodem was, waarop hij landen kon en zich toevertrouwen… In de therapie heb ik ouders zo nodig. Zij zijn de eerste personen, aan wie het kind zich spiegelt. Als je je als kind bij hen zo veilig en vertrouwd, en vooral “gezien” kunt voelen, durf je je toe te vertrouwen in de eerste plaats aan hen en van daaruit de wereld om je heen. Dat geeft dat een stevige basis”.


Het belang van de ouders

Ouders kunnen in de eerste plaats als bijzonder waardevolle hulp- en steunbronnen voor hun kinderen fungeren.

In de tweede plaats kunnen zij dat ook voor elkaar. Ouders kunnen elkaar tot steun zijn door delen van ervaringen en herkenning vinden bij elkaar.


Moeder Sven: “Sven kan zo enorm boos zijn. Als hij uit school komt, komt er een tornado binnen. Alle spullen worden op de grond gegooid en hij stuift naar boven. Ik wil hem zo graag helpen, maar heb het gevoel dat ik hem niet naderen kan. Wat ik ook doe het lijkt verkeerd”.


Sven: “Ik word heel erg gepest op school, ik kan er niets tegen doen. Ik ben alleen maar boos, op mijzelf, de hele wereld. Thuis wil ik alleen maar met rust worden gelaten. Niemand begrijpt me.”


Therapeut: “Sven en moeder zitten in een negatieve spiraal. Sven maakt veel mee op school, hij heeft moeite zijn eigen rol te zien, wat zijn gedrag oproept bij de ander. Hij ziet alleen het gevolg van zijn handelen en ervaart dat als pesten. Hij voelt groot onrecht en zich niet gehoord. Hij heeft de steun van zijn moeder hard nodig, maar sluit zich ook voor haar af. Moeder voelt zich onmachtig, weet niet hoe ze de spiraal kan doorbreken. Ik zou graag meer bieden dan de “reguliere” oudergesprekken en heb moeder voorgesteld mee te doen aan de oudercursus”.


Indicatiestelling

De methode is in principe geschikt voor alle ouders die de ontwikkeling van hun kind willen stimuleren. Ook voor ouders van kinderen met ontwikkelings-, gedrags-, sociaal emotionele en psychiatrische problemen. Bijvoorbeeld kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD, angstige en teruggetrokken kinderen, kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking.  Ook kinderen met een goede intelligentie hebben baat bij deze methode.


Therapeut: ”De moeder van Sven is een praktisch ingestelde vrouw. Zelf heeft ze vroegtijdig de school verlaten en ze moet niets hebben van ”al dat geleerde gedoe.” Bij al te veel aandacht voor de theorie wordt het voor haar al snel te ingewikkeld, met als gevolg dat ze zich dom en ongemakkelijk gaat voelen. Het gevaar was dat ze dan in haar weerstand zou schieten en weg zou blijven. Bij haar vond de therapeut juist met de praktische kant van de cursus een ingang.”


De moeder van Sven:  ”Ik had moeite met het stellen van een grens. In de derde bijeenkomst deden we een rollenspel dat ging over “benoemen en grenzen stellen.” Ik speelde, samen met andere ouders, een rollenspel waarin een kind van school komt en zijn tas midden in de kamer gooit. Nou dat deed mijn zoon elke middag. Vroeger ging ik dan meteen lopen mopperen, nu leerde ik hoe ik ”ik boodschappen” kan geven, zoals ”ik wil graag de kamer netjes houden, zet je tas maar even op de gang, dan gaan we eerst even iets drinken.”  Ze noemen dat ook wel positief voorzeggen. Tijdens de nabespreking bleek gelukkig dat ik niet de enigste was, die daar nog nooit van  gehoord had.”


Sven: ”Als ik vroeger uit school kwam begon mijn moeder al te mopperen voor dat ik binnen was, ze begreep helemaal niet hoe rot ik me al voelde door school. Dat maakte me nog bozer en drukker. Nu is ze veel aardiger en duidelijker. Ook neemt ze echt even de tijd om naar me te luisteren. Best wel cool.”


Individueel of groep

De methode is zo opgebouwd dat het “op maat” kan worden aangepast en aangeboden aan ieder individueel ouderpaar.


Theoretische basis

“Ik ben benieuwd naar jou…” heeft zijn roots in twee belangrijke theoretische kaders, namelijk:

-het bouwstenenmodel van Truus Bakker-van Zeil (1986), en

-de interactieprincipes vanuit de video-interactiebegeleiding (Harrie Biemans, 1980).











 


 


                                                                                                     

           





     

1: Het bouwstenenmodel van Truus Bakker-van Zeil (1986) is een schematische weergave van de bouwstenen in een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling, die kenmerkend zijn voor de vroeg-kinderlijke ontwikkeling.

Bakker-van Zeil geeft  in haar model zowel de bouwstenen van het kind als die van de ouder weer, die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Wat heeft het kind van de ouder/verzorger nodig in zijn ontwikkeling en op welke communicatievaardigheden van de ouder doet dit een beroep?


Het doel van dit schema is om de ouders om te stimuleren anders naar het gedrag van hun kind te gaan kijken.


In plaats van zich bijvoorbeeld te ergeren aan het gedrag van hun kind, leren ze nu meer in de schoenen van hun kind te gaan staan en na te denken over wat hun kind op dat moment van ze nodig heeft. Voor veel ouders is dit nieuw, ze ervaren meer begrip voor het gedrag voor hun kind, worden nieuwsgieriger en weten vaker conflicten te voorkomen.

 

2: De vier interactiestappen zijn op hun beurt gebaseerd op het interactie-schema vanuit de video-interactiebegeleiding (Harrie Biemans, 1980) en basiscommunicatietheorieën (o.a. Stern, Biemans).


Stap 1     Zie je mij? 

               (Ouder herkent communicatie-signalen kind)

Stap 2     Ik zie jou!

               (Ouder benoemt het kind)

Stap 3     Ik ben er voor jou...

               (Ouder benoemt zichzelf) 

Stap 4     En… ik ben benieuwd naar jou!

               (Het kind benoemt zichzelf)


Het doel  van deze stappen is ouders sensitiever te maken voor communicatie-signalen van hun kind(eren) en handvatten aan te reiken hier responsief en adequaat op te reageren.


3: Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het onderwerp acceptatie/non-acceptatie en wordt het H model uitgelegd.


Literatuur

•Bakker-van Zeil, Truus, Hechten en loslaten in therapie, Scriptie in het kader van de technisch-theoretische cursus experimentele psychotherapie, Bodegraven: 1986.

•Havermans, Anny; Verheule, Corinne & Prinsen, Bert, Gehechtheid in beeld, Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptie-nazorg, SWP: 2014.

•Zaal, Sandra; Boerhave, Margriet & Koster, Marianne, Hechting, Basisveiligheid en Vertrouwen, Begeleiding en behandeling, Cordaan: 2009.


Bestellen

Heb je nog vragen of wil je de map bestellen, neem dan contact op met Helene van der Heijden: info@benieuwdnaarjou.com

Voor professionals